شعر

...

برای مرتب کردن جهان

تنها

یک مستخدم نمیه وقت کافی است

...

جغرافی دانها چقدر ساده اند

تو با این چشم ها

در هیچ نقشه ای جا نمیشوی

و جهان برای جغرافیای احساست

هیچ کلمه ای را برنمی تابد

توضیح//چاپ شده در ((باسکوت قناری به حرف امدم )) عبدالرضا شهبازی

/ 1 نظر / 28 بازدید